Szkolenie przewodników turystycznych dla przygranicznych miast Polski i Ukrainy

                                                                                       

Projekt - ” Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw”

Projekt jest realizowany na terytorium Obwodu Lwowskiego (Ukraina), Podkarpackiego Województwa (Polska) od 01.01.2015r. do 31.10.2015r., w ciągu 10 miesięcy.

Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Przewodników Górskich „ROVIN”

Partner projektu: PTTK Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu.

Głównym celem projektu jest pomoc wrozwoju turystyki na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski, zwłaszcza w niewielkich miastach i wioskach, poprzez przygotowanie wykwalifikowanych kadr przewodników spośród miejscowych mieszkańców. W efekcie  prowadzonego szkolenia, w oparciu o przygotowany program, zostaną przygotowani fachowcy do prowadzenia turystów po turystycznych szlakach w danym terenie.

Konkretne cele jakie chcą osiągnąć partnerzy projektu:

 1. Nawiązać kontakty między miejscowymi specjalistami od turystyki (przewodnikami terenowymi, górskimi i innymi), po obu stronach granicy EU, w celu kompleksowego przedstawienia możliwości turystycznych  i specyficznych  cech kulturowych regionu.
 2. Uzyskać nowe i podnieść na wyższy poziom już posiadane umiejętności przewodnickie. Szczególnie z zakresu miast objętych projektem parasolowym.
 3. Pomoc w unifikacji standardów obsługi i poziomu usług, które świadczy się turystom.
 4. Przez prowadzone działania promujące, sprzyjać zatrudnieniu miejscowych ludzi, żyjących w miastach i wsiach  przygranicznych, tworzyć nowe miejsca pracy w turystyce i usługach.

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat projektu (wysyłanie komunikatów prasowych itp.), głównie co do jego istoty, korzyści jakie uzyskają mieszkańcy z jego realizacji (min. 5 publikacji).
 2. Przeprowadzenie oficjalnych spotkań partnerów we Lwowie i w Przemyślu (trwających 1 dzień), z udziałem przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Przewodników Górskich „ROVIN” i Zarządu O/PTTK im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu.
 3. Przygotowanie program szkolenia dla przewodników z dwóch krajów (jeden program).
 4. Wykonanie i opublikowanie broszury (500 sztuk) i praktycznego przewodnika dla przewodników turystycznych (500 sztuk).
 5. Przeprowadzenie we Lwowie zajęć teoretycznych w ramach sześciodniowego kursu dla przewodników z miast partnerskich Ukrainy i Polski aby kandydaci na przewodników  uzyskali  wiadomości o miastach i miejscowościach objętych projektem parasolowym.  Foto.
 6. Przeprowadzenie starzy dla osób, które odbyły szkolenie teoretyczne objęte programem (z Ukrainy i z Polski) po miejscowościach i szlakach transgranicznych objętych programem parasolowym (38 osób przez 6 dni po 8 godzin dziennie).
 7. Zamocowanie tablic informacyjnych w każdym mieście z informacją o możliwościach zamówienia usługi przewodnika po danym terenie i mieście.
 8. Produkcja rozpoznawalnych ubiorów dla przewodników (45 kompletów), kurtki, koszulki i nadruk odznaki.
 9. Zbudowanie strony www, która pozwoli popularyzować  osiągnięcia projektu, reklamy przewodników turystycznych i informowania turystów o istniejących trasach turystycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że podczas realizacji projektu parasolowego zostaną gruntownie zbadane atrakcje turystyczne, kulturalne osobliwości przygranicznych miast, materiały tych badań można i trzeba wykorzystać  jako podstawa wspólnego ukraińsko – polskiego programu nauczania dla przygotowania nowych i podwyższenia kwalifikacji już działających przewodników po obu stronach granicy EU. Równieżod takich kadr będzie  oczekiwana funkcja „ambasadorów pokoju”, którzy będą obsługiwać grupy czy indywidualnych turystów i kompleksowo przedstawiać podróżującym dziedzictwo historyczne, architektoniczne i przyrodnicze i inne obiekty rozmieszczone na transgranicznych szlakach turystycznych, które przebiegają przez przygraniczne miasta i wioski Ukrainy i Polski. Korygowana współpraca fachowców specjalizujących się w przewodnictwie turystycznym z konkretnymi ludźmi, przedstawicielami miejscowych społeczności  przygranicznych  miast i wiosek, wpłynie na poziom świadomości i ułatwienia komunikacji podczas planowania i organizacji turystycznych wycieczek po transgranicznych trasach turystycznych nie tylko biurom podróży ale również turystom indywidualnym. Planowana w ramach projektu działalność jest uzupełniająca i w myśl partnerów uczestniczących w realizacji projektu najbardziej efektywna. Idea projektu pochodzi i została opracowana wspólnym wysiłkiem organizacji pozarządowych z obu stron granicy EU i w danym momencie najbardziej efektywnym mechanizmem wsparcia miejscowych władz i  samorządów w promocji ich turystycznych możliwości w obszarze ich działania.

Informacja prasowa 1

Informacja prasowa 2

Informacja prasowa 3

Informacja prasowa 4

Informacja prasowa 5