"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej fortów w rejonie Mościskim i powiecie Przemyskim."

                                                     

Projekt jest realizowany na terytorium województwa lwowskiego (Ukraina) i województwa podkarpackiego (Polska) w 2014. 

Beneficjent projektu: SPG «Rowiń»;

Partner projektu:

        - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, oddział im dr. M. Orłowicza w Przemyślu (RP).

Głównym celem projetu jest sprzyjanie rozwojowi turystyki na obiektach Twierdzy Przemyśl, przez przygotowanie kwalifikowanych kadr spośród miejscowej ludności, dla obsługi turystów po obiektach o znaczeniu międzynarodowym, jakie znajdują się na danym terenie.

Konkretne cele jakie chcą osiągnąć partnerzy projektu:

 1. Rozwinięcie kontaktów między miejscowymi przewodnikami (przewodnikami terenowymi, przewodnikami językowymi, przewodnikami górskimi itp.) po dwóch stronach granicy UE, których celem będzie przedstawienie turystycznych możliwości i kulturowych osobliwości regionu.
 2. Wyszkolenie nowych i podniesienie kwalifikacje już praktykujących przewodników, szczególnie w przygranicznych miastach i wsiach rejonu Mościskiegio i powiatu Przemyskiego.
 3. Wyrównanie standartów obsługi ruchu turystycznego.
 4. Poprzez te działania zachęcanie miejscowej ludności do tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce i usługach.

Działania w ramach projektu maja na celu wzmocnienie współpracy instytucjonalnej pomiędzy stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w dziedzinie turystyki po obu stronach granicy UE, aby na interesującym nas obszarze sprzyjały rozwojowi turystyki.

Mikroprojekt, w swojej głównej części ma na celu integrację uczestników projektu, wokół problemu kształcenia kadr dla obsługi ruchu turystycznego, który towarzyszy każdemu z partnerów. Głównym zadaniem będzie uregulowanie współpracy między praktykującymi przewodnikami, oraz wyszkolenie nowego personelu, z grona miejscowych mieszkańców, które będą formowały docelową grupę projektu.

Konkretnymi środkami projektu będą:

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej projektu (przesyłanie oficjalnych komunikatów, informacje prasowe, publikacje w mediach).
 2. Przeprowadzenie dwóch oficjalnych spotkań (po pięć osób w każdej delegacji), trwających jeden dzień (jedno we Lwowie i jedno w Przemyślu), z udziałem członków zarządów i kierowników zespołów organizacji partnerskich.
 3. Przygotowanie programów szkolenia dla mieszanych grup (Ukraińców i Polaków), kształcących w obsłudze ruchu turystycznego.
 4. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-dydaktycznych, oraz przewodników, dla fachowców obsługi ruchu turystycznego, jacy pracują w terenie przygranicznym.
 5. Przeprowadzenie teoretycznych zajęć, w ramach sześciodniowych kursów dla przewodników, w jakich uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji partnerskich i zwykli obywatele, którzy chcą zostać przewodnikami (nie tylko na terenie Twierdzy Przemyśl) w trybie 8 godzin dziennie. Foto.
 6. Przeprowadzenie 6 dniowych staży dla słuchaczy części teoretycznej, w obiektach Twierdzy Przemyśl i innych turystycznych obiektach po obu stronach granicy UE, jakie znajdują się w powiecie Przemyskim i rejonie Mościskim. Foto.
 7. Zaprojektowanie i wykonanie odznak dla słuchaczy biorących udział w kursie, a także zakup specjalnej odzieży przewodnickiej.
 8. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w pobliżu obiektów turystycznych, zawierających informacje o możliwości zamówienia wycieczki, ze wskazaniem konkretnych osób,  które zostały przeszkolone na przewodnika spośród miejscowej ludności.
 9. Stworzenie/aktualizowanie strony internetowej, która popularyzowałaby pracę przewodników i informowała turystów o istniejących propozycjach wycieczek transgranicznych.

Kontynuacją projektu będzie postawienie akcentu, skupienie się, na współpracy i utrzymaniu znajomości ludzi, jacy żyją i pracują w jednym resorcie turystyki, po obu stronach granicy. Podczas wspólnych spotkań i szkoleń eksperci będą nawiązywać kontakty, dowiadywać się więcej o sobie i nawiązywać przyjaźnie. W przyszłości uprości to komunikację między nimi. W odpowiedzi na istniejące problemy, stworzone zostaną wspólne turystyczne trasy i gotowe turystyczne produkty regionu pogranicza.

Praktycznym rezultatem projektu będzie:

 1. uświadomienie ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza mieszkańców rejonu Mościskiego i powiatu Przemyskiego o celach projektu. Szczególny nacisk zostanie położony na osoby, które chcą się zaangażować w szkoleniu przewodnickim. (Minimalnie 40 wysłanych komunikatów prasowych, minimalnie 10 publikacji na temat działań w ramach projektu);
 2. zawiązanie znajomości i relacji partnerskich podczas dwóch oficjalnych spotkań, w jakich weźmie udział 10 osób, reprezentujących zarządy i władze organizacji partnerskich z obu stron granicy UE. Omówienie aktualnych problemów i znalezienie sposobów ich rozwiązania;
 3. opracowanie programu szkolenia przewodników z dwóch państw (jeden program);
 4. wydanie praktycznego przewodnika dla fachowców obsługi ruchu turystycznego ( 1000 sztuk) i broszury, która będzie promować działalność przewodników i przewodników językowych, po obu stronach granicy (1000 sztuk);
 5.  prowadzenie wspólnych teoretycznych zajęć, w ramach 6-dniowych kursów dla przewodników (dla 34 osób), czas trwania 8 godzin dziennie;
 6. prowadzenie staży dla osób, które przeszły kurs teoretyczny, w obiektach rejonu Mościskiego i powiatu Przemyskiego (34 osoby, 6 dni, 8 godzin dziennie);
 7.  zaprojektowanie i wykonanie odzieży przewodnickiej (40 kompletów) kurtki, koszule, odznaki;
 8. ustawienie turystycznych tablic z informacją o możliwości zamówienia przewodnika w danym regionie (po 10 tablic w każdym z państw);
 9. aktywowanie strony internetowej, której zadaniem ma być popularyzowanie działalności przewodników, stowarzyszeń w jakich się zrzeszają i międzynarodowych szlaków turystycznych (jedna strona).

Zaplanowane w ramach projektu działania uzupełniają się wzajemnie i zgodnie z intencją partnerów projektu, są jak najbardziej na czasie i najbardziej efektywne. Pomysł projektu powstał i został opracowany wspólnie przez organizacje pozarządowe, działające po dwóch stronach granicy UE i jest obecnie najbardziej efektywnym mechanizmem pomocy lokalnej administracji i organom samorządowym w promowaniu turystycznych możliwości swoich terenów.