O nas

Stowarzyszenie Przewodników Górskich “ROWIŃ” założono 17 stycznia 2008 r. z inicjatywy Lwowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Drohobyckiej Rady Powiatowej, a także osób zainteresowanych realizacją programu “Dobrosąsiedztwo” Polska-Białoruś-Ukraina Interrreh III A/Tasis SWS. Stowarzyszenie nie jest organizacją dochodową, jest organizacją niezależną i dobrowolną, która jednoczy fachowców obsługujących turystów z Ukrainy oraz państw ościennych (Wegry, Słowacja, Polska, Rumunia), a także innych osób zainteresowanych współpracą państw, ułatwia im podróżowanie, działalność krajoznawczą na Ukrainie i w regionie transgranicznym, a także reprezentuje ich interesy przed organami władzy i społeczeństwa.
Stowarzyszenie będąc organizacją pozarządową może zatrudniać własnych członków w celu realizacji swoich zadań. Stowarzyszenie gromadzi majątek i dobra pochodzące od członków i innych osób fizycznych i prawnych z Ukrainy i innych krajów: finansowe, rzeczowe, intelektualne i inne i używa ich do realizacji przypisanych zadań, włączając w to współpracę z ukraińskimi i zagranicznymi partnerami.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

 • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadr turystyczno-krajoznawczych (w tym amatorów i fachowców obsługi ruchu turystycznego), nadawanie im uprawnień i świadectw;
 • Koordynacja działalności fachowców obsługujących turystów, przedsiębiorstw i organizacji do spraw turystyki niezależnie od form własności, w sprawach związanych z przyjmowaniem i obsługą turystów w regionie Karpackim;
 • Pomoc w wędrówkach indywidualnych;
 • Prowadzenie naukowych, ekonomicznych, socjalnych, handlowych oraz innych badań analitycznych w interesach członków Stowarzyszenia i organów władz;
 • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadr turystyczno-krajoznawczych (w tym amatorów i fachowców obsługi ruchu turystycznego), nadawanie im uprawnień i świadectw;
 • Koordynacja działalności fachowców obsługujących turystów, przedsiębiorstw i organizacji do spraw turystyki niezależnie od form własności, w sprawach związanych z przyjmowaniem i obsługą turystów w regionie Karpackim;
 • Pomoc w wędrówkach indywidualnych;
 • Prowadzenie naukowych, ekonomicznych, socjalnych, handlowych oraz innych badań analitycznych w interesach członków Stowarzyszenia i organów władz;
  Opracowanie narodowych projektów i regionalnych programów rozwoju turystyki;
 • Stworzenie bazy danych informacji turystycznej, jej komputerowe opracowanie i rozpowszechnianie;
 • Zlecanie usług konsultacyjnych w sprawach działalności turystycznej na rynku wewnetrznym i zewnetrznym;
 • Organizacja informacyjnej, reklamowej oraz wydawniczej działalności w zakresie turystyki;
 • Udział w międzynarodowych działaniach na rzecz rozwoju turystyki oraz reprezentowanie turystycznych interesów regionu Karpackiego wobec innych podmiotów administracji terenowej Ukrainy i organizacji międzynarodowych;
 • Rozwój kontaktów i współpracy z lokalnymi, transgranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, zajmującymi się turystyką;
 • Zbiór, analiza i rozpowszechnianie informacji o stanie i problemach rozwoju turystyki w regionie Karpackim, jak również założenie zaplecza informacyjnego w formie ksiegozbiorów, katalogów, wydawnictw okolicznosciowych, elektronicznych baz danych itp;
 • Przeprowadzenie badań marketingowych i wykonywanie usług menadżerskich w dziedzinie turystki;
 • Wspieranie przyjmowaniu i obsłudze turystów w transgranicznym regionie Karpackim;
 • Rozpowszechnianie wiedzy o ekologii, udział w ochronie środowiska przyrodniczego;
 • Popularyzacja krajoznawczych i turystycznych walorów transgranicznego regionu Karpat;
 • Kultywacja tradycji turystycznych, popularyzacja historii i osiągnięć Stowarzyszenia oraz jego założycieli, udział w archiwizowaniu dokumentów związanych z turystyką i krajoznawstwem;
 • Popularyzacja zalet aktywnej rekreacji;
 • Reprezentowanie interesów przewodników, turystów i krajoznawców przed organami władzy rzadowej i samorządowej, w tym zgłaszanie propozycji odpowiednich uregulowań prawnych, a także przygotowywanie programów celowych dla tych organów władzy, w tym tych związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych;
 • Umożliwianie turystom i krajoznawcom członkowstwa w Stowarzyszeniu, co pozwala im poza kolejnością korzystać ze wszystkch form jego działalności;
  Ustanawianie i nadawanie odznak turystycznych i krajoznawczych;
 • Organizacja i prowadzenie działań nakierowanych na zabiezpieczenie, ochronę i zachowanie naturalnego i kulturowego bogactwa Ukrainy i terenów regionu Karpackiego, między innymi poprzez działalność wydawniczą, inicjatywy tworzenia i prowadzenia muzeów, bibliotek, zespołów krajoznawczych itd;
 • Rozwój kulturalnej aktywności związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie produktu turystycznego;
 • Dokumentacja i popularyzacja działalności wybitnych postaci ukraińskiej i europejskiej turystyki i krajoznawstwa, działań i osiągnięć Stowarzyszenia oraz jego założycieli;
 • Budownictwo i utrzymanie turystycznych, gastronomicznych i sportowych obiektów, a także innej infrastruktury służącej turystom;
 • Inicjowanie, organizowanie i wspieranie prac, między innymi naukowych, wypływajacych z zadań Stowarzyszenia;
 • Organizacja wewnętrznej i międzynarodowej turystyki.

W trakcie realizacji swojej działalności Stowarzyszenie:

 • tworzy kluby, komitety doradcze dla przedsiębiorców, podmiotów działalności turystycznej, sekcje specjalistów - konsultantów i tym podobne.
 • używa wszytkich środków, skierowanych do zachęcania i rozwoju poprawnych, dyplomatycznych stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, podmiotami działającymi w turystyce.